Αποποίηση Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την καταλληλότητα του Λογισμικού και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την εγκατάσταση και τη χρήση του. Το Λογισμικό και κάθε σχετικό έγγραφο παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στην εγγύηση περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ή μη συμβατότητας. Ο Τελικός Χρήστης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο για την καταλληλότητα και την απόδοση του Λογισμικού. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι με την παρούσα παρέχεται ρητή, σιωπηρή ή εννοούμενη εγγύηση για οτιδήποτε δεν αναγράφεται ρητά σ’ αυτό.